Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím příslušného políčka a následným odesláním souvisejícího formuláře uživatel uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnostem innogy, a to innogy Česká republika a.s., IČ 24275051, se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 100 98, Praha 10 – Strašnice a innogy Energie, s.r.o., IČ 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, Praha 10 – Strašnice, dále jen jako „správce“, se zpracováním jeho e-mailové adresy, jména, příjmení a telefonního čísla výhradně pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let. Tento souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese jakéhokoliv správce (s účinku vůči tomuto správci) odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.bein.cz je innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10 - Strašnice, PSČ: 100 98, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 220583, IČ: 49903209, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.bein.cz. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránky www.bein.cz a jejich užití je bezplatné.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užití internetových stránek www.bein.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.bein.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost těchto informací.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek www.bein.cz jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 15. října 2016.

Ochrana dat

Informace a jejich důležitost

Bezpečnost informací je pro innogy velmi důležitá, proto jsou veškeré naše aktivity v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále v souladu interními předpisy innogy.

Předávání osobních údajů a jejich ochrana

Pokud jsou osobní údaje předávány a zpracovávány třetími stranami, tak pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. innogy jasně definuje účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům.

Cookies

Pokud navštívíte jednu z internetových stránek www.bein.cz, může se stát, že budeme ukládat informace ve formě "cookie" na vašem počítači, které vás automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies nám umožňují například přizpůsobit webové stránky vašim zájmům nebo uložit vaše uživatelské jméno, takže jej nemusíte znovu pokaždé zadávat. Pokud nechcete, abychom rozpoznali váš počítač, upravte nastavení vašeho internetového prohlížeče takovým způsobem, že dojde k odstranění cookies z vašeho pevného disku počítače, blokuje všechny cookies nebo vás upozorní před uložením cookie.

Odkazy na jiné stránky

Internetové stránky innogy obsahují odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá innogy kontrolu. Pokud navštívíte některou z těchto stránek, seznamte se s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. innogy nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Změny v politice ochrany informačních aktiv

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany informačních aktiv, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání internetových webových stránek www.bein.cz je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.

Kódy třetích stran

Na těchto internetových stránkách jsou využívány kódy od společností Google, Seznam.cz a Gemius S.A., které mj. analyzují návštěvnost a způsob užívání stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo použít i jiné výslovně neuvedené kódy.